Deans of the College

  • 單位 : arts
  • 點閱 : 139

Wu, Teh-Yao (1955-1957)

Chang, Fo-Chuan (1957-1959)

Ku, Tun-jou (1959-1968)

Wu, Teh-Yao (1968 Acting)

Tu, Heng-chih (1967-1978)

Chiang, Chu-chien (1978-1988)

Lu, Shih-peng (1988-1994)

Juan, Ta-nien (1994-1995 Acting)

Hung, Ming-Shui (1995-1998)

Lee, Li-Shin (1998-2001)

Huang, Hai-yun (2001-2004)

Ni, Tsai-Chin (2004-2007)

Chiu, Eugene W. (2007-2013)

Tung, Yuan-fang (2013-2016)

Kong, Stano (2016-present)